Sorgpolitik

Hvis en elev dør 

Klasselæreren er ansvarlig for, at der handles. De forskellige opgaver kan uddelegeres.

1. Når det erfares, at en elev er død, skal oplysningen checkes hos familien (hvis henvendelsen ikke er kommet herfra). Hjemmet spørges om evt. ønsker.

2. Ledelsen informeres.

3. Flakkehaven orienteres.

4. Klassen orienteres, og der afsættes tid til at tale om hændelsen. Andre tiltag til bearbejdelse af situationen kan findes i sorg – mappen på Mariannes kontor.

5. Hele skolen orienteres ved fællessamling. Lærerstaben skal være indstillet på, at bruge tid i den efterfølgende lektion til en snak om hændelsen ude i klasser-ne.

6. Der flages på halv den dag dødsfaldet erfares og ved begravelsen. Sker dødfal-det i ferier frafaldes flagning.

7. Deltagelse i begravelse vurderes i hvert enkelt tilfælde med hensyntagen til familien.

8. Skolen sender blomster.

9. Efterfølgende kan klassen bearbejde tabet ud fra sorg – mappen. Sange, lade stolen stå tom, brev til hjemme, bøger mm. Det er vigtigt at der tages udgangs-punkt i klassen – og at der prioteres tid til at lytte og agere i fællesskab.

10. Ved dramatisk dødsfald, søges straks psykologhjælp til de involverede parter.

11. Familiens ønsker skal respekteres.

Hvis en elev mister mor/far eller søskende

Klasselæreren har ansvaret for at der handles.

1. Oplysningens rigtighed kontrolleres ved en telefonsamtale til familien, hvis ik-ke oplysningen stammer herfra. Hjemmet spørges om evt. ønsker.

2. Ledelsen informeres.

3. Klassen orienteres om hændelsen. Klasselæreren og eleverne aftaler hvad