Procedure ved elevfravær

Bekendtgørelse om elevfravær 

Fravær med Ekstraordinær tilladelse? 

Som det fremgår af bekendtgørelsen og af vejledningen til bekendtgørelsen, skal der anlægges en restriktiv vurdering og der skal navnlig udvises tilbageholdenhed, hvis eleven inden for det sidste år har haft fravær af større omfang (§3). Tilladelse til ekstraordinær frihed skal- ifølge bekendtgørelse og vejledning- have undtagelsens karakter.

Det fremgår også af bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning, at der vil være forskel på, om en elev skal på ferie eller noget andet, der har betydning for elevens udvikling i øvrigt, ligesom der vil være forskel på, om eleven er godt med i undervisningen, eller har faglige udfordringer.

Det understreges i bekendtgørelse og vejledning, at der er forskel på elevernes behov, hvorfor konsekven-serne af et afbræk i undervisningen vil være forskellig fra elev til elev. En konkret vurdering af den enkelte ansøgning skal tage højde for den enkelte elevs individuelle situation og vil derfor skulle tage højde for dette også.

Beslutningen træffes således som en samlet konkret og individuel helhedsvurdering, hvor der udover øvrigt fravær lægges særligt vægt på:

1: I hvilket omfang fraværet vil have en negativ betydning for elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder. Her bør det bl.a. indgå, om eleven har faglige udfordringer, som et fravær vil kunne forværre.

2: I hvilket omfang fraværet vil have en negativ betydning for elevens motivation og læringsparathed. Her bør det bl.a. indgå, om eleven i forvejen ikke er motiveret for skolen, og et fravær skønnes at bestyrke den manglende motivation.

3:  I hvilket omfang fraværet vil have en negativ betydning for elevens alsidige udvikling. Her bør det bl.a. indgå, hvad fraværet vil betyde for elevens sociale relationer, samarbejdsevner og almene dannelse.

4: I hvilket omfang fraværet vil have en negativ betydning for andre elevers kundskaber og færdigheder. Hensynet til klassen er især relevant at overveje i særlige perioder, hvor det er væsentligt, at alle elever er tilstede.

Det er forældrenes ansvar, at eleven kan følge med i undervisningen efter afholdt ekstraordinær frihed. Skolen og forældrene kan aftale nærmere, hvordan det sikres. Skolens leder kan afvise at give tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis det vurderes, at der vil være et behov for, at skolen skal iværksætte supplerende undervisning efter den afholdte ekstraordinære ferie.

Praksis på Flakkebjerg Skole.

Sygdom.

Med mindre, der er tale om særlige situationer, livstruende sygdomme, hospitalsindlæggelse, smitsomme sygdomme, som kræver særlige hensyn (f.eks. røde hunde, kyssesyge mv.), så skriver forældrene til klasse-læreren på AULA Hvis skolen ikke modtager besked fra forældrene samme dag – eller senest en uge efter første sygedag, vil fraværet normalt blive registreret som ulovligt

Det er altså ikke nødvendigt at I ringer til skolen og melder jeres barn sygt- med mindre I har særlige aftaler med skolen om dette.

Ekstraordinær frihed.

Hvis I søger om frihed en enkelt dag, henvender I jer til klasselæreren. I skal sørge for, at det fremgår af ansøgningen, hvorfor I ønsker jeres barn fritaget fra undervisningen, idet også en enkelt dags fravær kræver, at ansøgningen vurderes som ansøgning om ekstraordinær frihed og derfor skal vurderes som sådan

Hvis ansøgningen imødekommes vil fraværet blive registreret med et L – lovligt fravær. Hvis ansøgningen ikke imødekommes, og I alligevel vurderer, at I ønsker at holde fri, vil skolen registrere fraværet med et U – fravær uden tilladelse – altså ulovligt fravær.

Fravær uden forudgående ansøgning vil, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, blive registre-ret som ulovligt fravær.

Hvis I søger om fravær af længere varighed end en enkelt dag, skal I henvende jer til skolens leder, som herefter vurderer jeres ansøgning som beskrevet ovenfor.

Da ansøgningen skal vurderes i sammenhæng med mange forskellige forhold og omstændigheder, så må I forvente, at der går mindst en uge fra ansøgningen er modtaget, til I kan forvente at få svar på ansøg-ningen.

Der henvises i øvrigt til de gældende bestemmelser om skolernes underretningspligt i forbindelse med ulovligt fravær samt reglerne i §153 stk. 2 og §155 c i lov om social service.

 

Fællesbestyrelsen, 20. februar 2020

 

                                                                                                                                                     

 

Siden er sidst opdateret 22. september 2020